Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych - polityka prywatności

Poniższy dokument opisuje kwestie związane z ochroną danych osobowych naszych Klientów w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://swiatekspresow.pl/.

§1 Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Questo Group SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-634) przy ul. Racławickiej 114, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000797407, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, w dalszej części Polityki jako „Questo”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z dochowaniem najwyższej staranności.
 3. Dane osobowe w serwisie internetowym https://swiatekspresow.pl/ (dalej jako „Serwis”) gromadzone są w celu:

a)     korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie;

b)     w celu realizacji umów w zakresie sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie Internetowym (dalej jako „Sklep”);

c)     w celu analitycznym i statystycznym.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a)     dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych

e)     przenoszenia danych

f)     sprzeciwu wobec przetwarzania danych

g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie uwagi należy kierować na adres mailowy: kontakt@swiatekspresow.pl
 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie lub składając zamówienie w Sklepie, wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, adres doręczenia zakupów.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy (np. sprzedaży produktów w Sklepie) lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem (do czasu przedawnienia roszczeń) i w związku z rozpatrywaniem reklamacji (do czasu ich rozpatrzenia) lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). W związku z dostępnymi formami płatności, o których mowa w punkcie VI Regulaminu (https://swiatekspresow.pl/regulamin):

a)     przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:

- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b)     przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)     przekazania Pani/Pana danych osobowych do Credit - Agricole w związku z:

- możliwością ratalnego zakupu produktów dostępnych w Sklepie internetowym (w celu dokonania weryfikacji zdolności kredytowej) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d)   serwisom PayU oraz Pay2Click w celu umożliwienia dokonania płatności za zakupiony w Sklepie internetowym produkt (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień tychże umów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne bądź księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem, ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem. W przypadku, gdy podanie danych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy towaru nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczeniem płatności dokonywanych przez Pana/Panią płatności na rzecz Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem,  w szczególności w celu ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej między Sklepem a Bankiem. W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Pana/Panią towar przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Twisto Polska sp. z o.o.
 3. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, m.in. stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 [2] roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

<

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl